Llei de regulació de l'Eutanàsia (LORE)
Banner DMD

Disposicions legals que regulen els drets al final de la vida a Catalunya

Disposicions legals que regulen els drets al final de la vida

Aquí podeu trobar el text d’algunes disposicions legals que regulen els drets al final de la vida a Catalunya, algunes de les normes que a altres estats regulen l’eutanàsia o el suïcidi assistit i algunes resolucions jurisdiccionals rellevants en aquestes qüestions:

1 – Normes jurídiques que s’apliquen a Catalunya:

  1. - Conveni Europeu dels Drets Humans.

https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/5588-conveni-europeu-de-drets-humans.html (aquest link porta a obtenir el pdf en català del CEDH)

  1. Conveni d’Oviedo relatiu als Drets Humans i la Biomedicina.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-20638

  1. Constitució espanyola.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

  1. - Estatut d’Autonomia de Catalunya.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=401680&validity=1957049&traceability=02&language=ca

  1. Llei de Catalunya 21/2000 que regula l’autonomia del pacient.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=541336&traceability=01&language=ca

  1. Decret de Catalunya 175/2002 que regula el Registre de voluntats anticipades.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=300237&validity=3&traceability=02&language=ca

  1. Llei de l’Estat 41/2002 bàsica reguladora de l’autonomia del pacient.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

  1. - Reial Decret de l’Estat 124/2007 que regula el Registre nacional d’instruccions prèvies.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-3160

  1. - Llei orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628  (la versió en català només està disponible en pdf en aquesta adreça)

  1. - Decret Llei 13/2021 pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=904558&traceability=01&language=ca

  1. Resolució SLT/2081/2021 per la qual es nomenen les persones que ocupen les vocalies i la secretaria de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=905424

  1. Resolució SLT/3639/2022 de modificació de la Resolució SLT/2081/2021 per la qual es nomenen les persones que ocupen les vocalies i la secretaria de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942994

 

2 – Normes jurídiques d’estats estrangers que regulen la mort assistida:

2.1 – Àustria – Llei de 2021, del suïcidi assistit.

2.2.- Bèlgica – Llei de 2002, relativa a l’eutanàsia.

2.3.- Bèlgica – Llei de 2005, que completa la regulació de l’eutanàsia.

2.4.- Bèlgica – Llei de 2014, que modifica l’eutanàsia respecte dels menors.

2.5.- Canadà – Llei de Quebec de 2014, relativa a les cures a la fi de vida.

2.6.- Canadà – Llei de 2016, de l’ajut mèdic per morir.

2.7.- Canadà – Llei de 2021, que modifica l’ajut mèdic per morir.

2.8.- Luxemburg – Llei de 2009, de les cures pal·liatives, l’eutanàsia i l’ajut al suïcidi.

2.9.- Nova Zelanda – Llei de 2019, d’elecció del final de la vida.

2.10.- Països Baixos – Llei de 2001, d'extinció de la vida a petició i suïcidi assistit.

2.11.- Oregó (EEUU) – Llei de 1994, de la mort digna.

 

3 - Resolucions jurisdiccionals rellevants:

1.- DMD és una associació d’utilitat pública - Sentència del Tribunal Suprem de 2021.

2.- Procediment de prestació de l’eutanàsia. Sentència del Jutjat 4 de Valladolid de 2022.

3.1.- Eutanàsia sol·licitada per un pres preventiu. Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció de Tarragona de 2022.

3.2.- Eutanàsia sol·licitada per un pres preventiu. Interlocutòria de l’Audiència Provincial de Tarragona de 2022.

4.1.- Assumpte Mortier contra Bèlgica – Sentència del TEDH de 2021.

4.2. - Assumpte Mortier contra Bèlgica – Nota de premsa del TEDH en francès.

4.3..- Assumpte Mortier contra Bèlgica – Nota de premsa del TEDH en anglès.4

5.- Sol·licitud d’eutanàsia per sofriment psíquic – Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra de 16 de desembre de 2022.

6.- Sentència del TC que ha resolt el recurs dels diputats de VOX contra la LORE

 

 

 

 

Presentació juristes

El grup de juristes de DMD-Cat està format per professionals del món de l’advocacia amb una amplia experiència i actualment en actiu o en etapa de jubilació. Destaca la seva especialització en dret sanitari i dret constitucional.

L’activitat del grup es centra ens els següents àmbits:
    • Incidència en el món de l’advocacia tot fent difusió dels drets sanitaris i especialment els de final de vida. L’objectiu prioritari és la difusió del DVA i la LORE.
    • Anàlisi de les lleis en relació al final de vida i dels possibles problemes que es poden derivar de la seva interpretació i aplicació.
    • Anàlisi comparatiu de la legislació i jurisprudència sobre el tema a d’altres estats i al Tribunal Europeu de Drets Humans.
    • Assessorament jurídic a la nostra associació, tant a la Junta com als grups de salut i d’incidència política.

Fruit d’aquest treball es poden oferir xerrades a col·legis professionals, universitats i altres entitats interessades en aquestes temàtiques.

També volem que aquesta pàgina pugui ser una font d’informació sobre legislació i jurisprudència respecte als drets a final de vida.
Per començar facilitem aquests vídeos enregistrats al març del 2022.

La lluita per aconseguir ser lliures fins al final https://youtu.be/J_bF8xWmmkI
El dret a decidir fins al final  https://youtu.be/4zW8rZOYQRs
La regulació de l'eutanàsia https://youtu.be/HjY4Yo0hFTg

Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia

Vídeos explicatius:

Per fi, la llei d'eutanàsia. Com hi hem arribat. Isabel Alonso Dávila.

 

20 preguntas que te ayudarán a leer la Ley de la eutanasia

 

1.   ¿A QUÉ DA RESPUESTA LA LEY DE LA EUTANASIA?

La presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia.

 2.   ¿LA LEY DE LA EUTANASIA Y LA CONSTITUCIÓN?

La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

3.   ¿QUÉ ES LA EUTANASIA?

 Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

4.  ¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA LEY?

El objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.

5.   ¿QUIÉN PUEDE PEDIR LA EUTANASIA?

Esta ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tengan domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español.

 6.   ¿CÚAL ES EL REQUISITO INDISPENSABLE?

La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable. Debe quedar constancia de esa información en la historia clínica del o la paciente.

 7.   ¿CUALES SON LAS 5 CONDICIONES QUE SE HAN DE CUMPLIR PARA PODER SOLICITARLA?

 1. Tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
 2. Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.
 3. Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito
 4. Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable.
 5. Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del o la paciente. 

8.   ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ENFERMEDAD GRAVE, CRONICA E INVALIDANTE” ?

 «Enfermedad grave, crónica e invalidante»: situación que resulta de una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vaya a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.

9.   ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE”?

«Enfermedad grave e incurable»: toda alteración del estado de la salud provocada por un accidente o enfermedad, originados independientemente de la voluntad del o la paciente, que lleva asociada sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable y en la que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

10.   ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “SITUACIÓN DE INCAPACIDAD DE HECHO”?

«Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el o la paciente carecen de entendimiento y voluntad suficiente para gobernar su vida por sí mismo de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación

11.   ¿QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICAR LA INCAPACIDAD?

La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud.

12. ¿CÓMO EMPEZAR EL PROCESO DE PETICIÓN?

La solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c) deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el o la paciente solicitante. En caso de encontrarse este impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación de ayuda para morir no se encuentra en condiciones de firmar el documento e indicar las razones.

13.  ¿NECESITAMOS UNA PERSONA QUE HAGA DE TESTIGO PARA HACER LA PETICIÓN?

El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Si no es el médico o la médica responsable, lo entregará a este o esta. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del o la paciente.

14.   ¿Y SI LA PERSONA SOLICITANTE CAMBIA DE OPINIÓN?

El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

15.  ¿Y SI EL PACIENTE NO PUEDE EXPRESARSE?

la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico o médica responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas o documento equivalente suscrito previamente por el o la paciente.

El médico o la médica responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.

16.   ¿QUIÉN CONTROLA PREVIAMENTE QUE TODO SEA CORRECTO?

El presidente o la presidenta de la Comisión de Evaluación y Control designará en los dos días siguientes a dos miembros de la misma, para que, con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, comprueben si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

 17.   ¿LA EUTANASIA ENTRA EN LA SALUD PÚBLICA?

La prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.

18. ¿ESTÁ CONTEMPLADO LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA?

Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria. El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.

19. ¿QUIÉN SERA EL RESPONSABLE DE EL DERECHO A LA EUTANASIA SE APLIQUE CORRECTAMENTE?

Existirá una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por acuerdo de los respectivos gobiernos autonómicos y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en los que se determinará su régimen jurídico.

20. ¿CUÁNDO SERÁ EFECTIVA?

Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la ley un manual de buenas prácticas con los que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta ley. (entrada en vigor el 25/3/21)

 

Resúmenes de la LORE

En este link podemos encontrar un resumen de la LORE.

En este link os presentamos el pequeño resumen de qué es la LORE y como está prevista su aplicación, que proyectamos durante la Asamblea general que hicimos el 30 de octubre.

Para seguir con el trabajo que nuestra asociación hace y tiene que hacer a partir de ahora, es importante que todos y todas conozcamos la ley, debemos poder explicarla, saber sus límites y el cómo está previsto que se aplique; es por eso que se han programado, una serie de charlas de formación para las personas asociadas y para el voluntariado a lo largo del año.

Solemos acabar las Asambleas generales con una conferencia sobre alguno de los temas que tratamos en el entorno de un final de vida digna. Pero desde la Junta nos ha parecido que este año no podíamos obviar la aprobación de la ley.

El año que viene haremos el balance de cómo se ha hecho el despliegue de la ley, nos queda mucho trabajo; sabemos que una ley puede ser buena o mala... pero cuando realmente se demuestra si es válida o tiene deficiencias es cuando se pone en funcionamiento, cuando se despliega en el territorio De momento, podemos decir que en Cataluña se están cumpliendo los plazos marcados y que ya se ha aplicado en varios casos, dentro de los plazos y con la confidencialidad y garantía necesarios.

No debemos olvidar que sin la lucha de DMD, sin todos nosotros, la ley no existiría, no se habría llegado a regular. Tal vez no es la ley que nosotros Habríamos redactado, pero es una ley que ayudará a mucha gente que lo necesita, es una ley que habría ayudado a Ramón Sampedro o María José Carrasco... Sólo por eso ya es una buena ley. 

Desde DMD tendremos que trabajar mucho porque ninguno de los casos presentados se quede sin respuesta, tendremos que seguir ampliando la casuística prevista y estaremos al lado de las personas asociadas como hasta ahora, con el apoyo del EAP en los casos que no estén contemplados por la ley.

Haber conseguido que se regule una ley de eutanasia es una historia de decisión y voluntad individual, de pensar que era necesario llevarlo adelante pero también de voluntad conjunta, de capacidad de actuar, de confianza. 

Podemos decir que lo hemos hecho bien, hemos tratado el tema de forma transversal, inclusiva, con respeto y ha tenido sus frutos, en este momento la asociación DMD-Cat, es un interlocutor imprescindible cuando se habla del tema, ya sea en el ámbito público, con la administración, políticamente o con el mismo departamento de Salud. 

Son muchos años de trabajo y de trabajo bien hecho, hay que felicitarse y empezar con ganas el período que viene a partir de ahora, quizás no tan lucido pero absolutamente necesario. 

Dicen que aprender a vivir es aprender a morir o aprender a morir es aprender a vivir. Ahora, aquí, estamos vivas, por todo ello abrazamos la vida y la celebramos...

 

 

 

Proves formulari nou

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

 

Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia

 Vídeos explicatius:

Per fi la llei d'eutanàsia. Com hi hem arribat? Isabel Alonso Dávila.

La regulació de l'eutanàsia a la Llei orgànica 3/2021 de 24 de març. Ramon Riu Fortuny

 

20 preguntes que ajuden a llegir la llei

1. A QUÈ DÓNA RESPOSTA LA LLEI D’ EUTANÀSIA?

Pretén donar una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda sostinguda de la societat actual com és l’eutanàsia.

2.  LA LLEI D’ EUTANÀSIA I LA CONSTITUCIÓ

La legalització i la regulació de l’eutanàsia s’assenten sobre la compatibilitat d’uns principis essencials que són basament dels drets de les persones, i que recull així la Constitució espanyola. Són, d’una banda, els drets fonamentals a la vida i a la integritat física i moral, i, de l’altra, béns protegits constitucionalment com són la dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat.

3.  QUÈ ÉS L’ EUTANÀSIA?

S’entén per aquesta l’actuació que produeix la mort d’una persona de manera directa i intencionada mitjançant una relació causa-efecte única i immediata, a petició informada, expressa i reiterada en el temps d’aquesta persona, i que es porta a terme en un context de patiment degut a una malaltia o un sofriment incurable que la persona experimenta com a inacceptable i que no s’ha pogut mitigar per altres mitjans.

4.  QUIN OBJECTIU TÉ LA LLEI?

L’objecte d’aquesta Llei és regular el dret que correspon a qualsevol persona que compleixi les condicions exigides a sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir, el procediment que s’ha de seguir i les garanties que s’han d’observar.

5. QUI POT DEMANAR L’EUTANÀSIA?

Aquesta Llei és aplicable a totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que actuïn o es trobin en territori espanyol. A aquest efecte, s’entén que una persona jurídica es troba en territori espanyol quan tingui el domicili social, la seu de direcció efectiva, una sucursal, una delegació o un establiment de qualsevol naturalesa en territori espanyol.

6. UN REQUISIT CABDAL PER A PODER-LA DEMANAR

La decisió de sol·licitar la prestació d’ajuda per morir ha de ser una decisió autònoma, i s’entén com a tal aquella que està fonamentada en el coneixement sobre el seu procés mèdic, després que l’equip sanitari responsable l’hagi informada adequadament. En la història clínica ha de quedar constància que el pacient ha rebut i ha comprès la informació

7. LES 5 CONDICIONS QUE S’ HAN DE COMPLIR PER DEMANAR-LA

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la residència legal a Espanya o un certificat d’empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a dotze mesos, tenir la majoria d’edat i ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud.

b) Disposar per escrit de la informació que hi hagi sobre el seu procés mèdic, les diferents alternatives i possibilitats d’actuació, inclosa la d’accedir a cures pal·liatives integrals compreses en la cartera comuna de serveis i a les prestacions a què tingui dret de conformitat amb la normativa d’atenció a la dependència.

c) Haver formulat dues sol·licituds de manera voluntària i per escrit, o per un altre mitjà que permeti deixar-ne constància, i que no sigui el resultat de cap pressió externa, amb una separació d’almenys quinze dies naturals entre les dues.

Si el metge responsable considera que la pèrdua de la capacitat de la persona sol·licitant per atorgar el consentiment informat és imminent, pot acceptar qualsevol període inferior que consideri apropiat en funció de les circumstàncies clíniques concurrents, de les quals ha de deixar constància a la història clínica.

d) Patir una malaltia greu i incurable o un sofriment greu, crònic i impossibilitador en els termes que estableix aquesta Llei, certificats pel metge responsable.

e) Prestar el consentiment informat prèviament a rebre la prestació d’ajuda per morir. Aquest consentiment s’ha d’incorporar a la història clínica del pacient.

 8. QUÈ S’ ENTÉN PER “SOFRIMENT GREU, CRÒNIC IIMPOSSIBILITADOR”?

Situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l’autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d’expressió i relació, i que porten associat un patiment físic o psíquic constant i intolerable per a qui ho pateix, amb la seguretat o una gran probabilitat que aquestes limitacions persisteixin en el temps sense una possibilitat de cura o millora apreciable. A vegades pot implicar la dependència absoluta de suport tecnològic.

9. QUÈ S’ ENTÉN PER “MALALTIA GREU  IINCURABLE”?

La que per la seva naturalesa origina patiments físics o psíquics constants i insuportables sense una possibilitat d’alleujament que la persona consideri tolerable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva.

10. QUÈ S’ ENTÉN PER “SITUACIÓ D'INCAPACITAT DE FET”?

Situació en què el pacient no té enteniment i voluntat suficients per regir-se de manera autònoma, plena i efectiva per si mateix, independentment del fet que hi hagi o s’hagin adoptat mesures de suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.

11. QUI ÉS LA PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICAR LA SITUACIÓ D’ INCAPACITAT?

La valoració de la situació d’incapacitat de fet per part del metge responsable s’ha de fer de conformitat amb els protocols d’actuació que determini el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

12. COM COMENÇA EL PROCÉS DE PETICIÓ?

La sol·licitud de prestació d’ajuda per morir a què es refereix l’article 5.1.c) s’ha de fer per escrit, i el document l’ha de datar i signar el pacient sol·licitant, o per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància de la voluntat inequívoca de qui la sol·licita, així com del moment en què se sol·licita. En cas que per la seva situació personal o condició de salut no li sigui possible datar i signar el document, pot fer ús d’altres mitjans que li permetin deixar constància, o bé una altra persona major d’edat i plenament capaç el pot datar i signar en presència seva. Aquesta persona ha d’esmentar el fet que qui demana la prestació d’ajuda per morir no està en condicions de signar el document i n’ha d’indicar les raons.

13. NECESSITEM UNA PERSONA QUE FACI DE TESTIMONI PER FER LA SOL·LICITUD?

El document s’ha de signar en presència d’un professional sanitari, que l’ha de rubricar. Si no és el metge responsable, l’ha de lliurar a aquest. L’escrit s’ha d’incorporar a la història clínica del pacient.

14. I SI LA PERSONA SOL·LICITANT CANVIA D’OPINIÓ?

El sol·licitant de la prestació d’ajuda per morir pot revocar la sol·licitud en qualsevol moment, i la seva decisió s’ha d’incorporar a la seva història clínica. Així mateix, pot demanar l’ajornament de l’administració de l’ajuda per morir.

15. I SI EL PACIENT JA NO POT EXPRESSAR-SE?

la sol·licitud de prestació d’ajuda per morir la pot presentar al metge responsable una altra persona major d’edat i plenament capaç, i l’ha d’acompanyar del document d’instruccions prèvies, testament vital, voluntats anticipades o documents equivalents reconeguts legalment, subscrits prèviament pel pacient.

16. QUI CONTROLA PRÈVIAMENT QUE TOT ÉS CORRECTE?

El president o la presidenta de la Comissió de garantia i avaluació ha de designar, en el termini màxim de dos dies, dos membres d’aquesta, un professional mèdic i un jurista, perquè verifiquin si, al seu parer, concorren els requisits i les condicions establerts per a l’exercici correcte del dret a sol·licitar i rebre la prestació d’ajuda per morir.

17. L’ EUTANÀSIA ENTRA EN LA SALUT PÚBLICA?

La prestació d’ajuda per morir està inclosa en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut i és de finançament públic.

18. ESTÀ CONTEMPLAT L’ OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA PER PART DEL METGE O METGESSA?

Els professionals sanitaris implicats directament en la prestació d’ajuda per morir poden exercir el seu dret a l’objecció de consciència. El rebuig o la negativa a dur a terme aquesta prestació per raons de consciència és una decisió individual del professional sanitari implicat directament en la seva realització, que ha de manifestar anticipadament i per escrit.

19. QUI SERÀ RESPONSABLE QUE EL DRET DE L’ EUTANÀSIA S’ APLIQUI CORRECTAMENT?

Existirà una una Comissió de garantia i avaluació a cadascuna de les comunitats autònomes, així com a les ciutats de Ceuta i Melilla. La composició de cadascuna d’aquestes té caràcter multidisciplinari i ha de disposar d’un nombre mínim de set membres, entre els quals s’han d’incloure personal mèdic, d’infermeria i juristes.  En el cas de les comunitats autònomes, aquestes comissions, que tenen la naturalesa d’òrgan administratiu, les han de crear els respectius governs autonòmics, els quals n’han de determinar el règim jurídic

20. QUAN SERÀ EFECTIVA?

Amb la finalitat d’assegurar la igualtat i la qualitat assistencial de la prestació d’ajuda per morir, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha d’elaborar en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei un manual de bones pràctiques que serveixi per orientar la posada en pràctica correcta d’aquesta Llei.

 

Font: Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. BOE-A-2021-4628

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628-C.pdf

Resums de la LORE

En aquest link podeu trobar un resum de la LORE.

En aquest link us presentem un altre petit resum de què és la LORE i com està prevista la seva aplicació, que vàrem projectar durant l'Assemblea general que vàrem fer el 30 d'octubre.

Per seguir amb la feina que fa i ha de fer a partir d'ara, la nostra Associació, és important que tots i totes coneixem la llei, hem de poder explicar-la, saber els seus límits i el com està previst que s'apliqui, és per això que s'han programat, un seguit de xerrades de formació per les persones associades i pel voluntariat al llarg de l'any.

Acostumem a acabar les Assemblees generals amb una conferència sobre algun dels temes al voltant del nostre, al voltant de tenir un final de vida digna. Però des de la Junta ens ha semblat que aquest any, no podíem obviar l'aprovació de la llei.

L'any vinent farem el balanç de com s'ha fet el desplegament de la llei, ens queda molta feina , sabeu que una llei pot ser bona o dolenta... però quan realment es demostra si és vàlida o té deficiències és quan es posa en funcionament, quan es desplega en el territori, de moment podem dir que a Catalunya, s'estan complint els terminis marcats i que ja s'ha aplicat en diversos casos, dins dels terminis marcats i amb la confidencialitat i garantia necessaris. No hem d'oblidar que sense la lluita de DMD, que sense totes nosaltres la llei no existiria, no s'hauria arribat a regular, potser no és la llei que nosaltres hauríem redactat, però és una llei que ajudarà a molta gent que ho necessita, és una llei que hauria ajudat a Ramon Sampedro o a Maria José Carrasco ... Només per això ja és una bona llei.

Des de DMD haurem de treballar molt perquè cap dels casos presentats es quedi sense resposta, haurem de seguir ampliant la casuística prevista i estarem al costat de les persones associades com fins ara amb el suport de l'EAP, en els casos que no estiguin contemplats per la llei.

Haver aconseguit que es reguli una llei d'eutanàsia és una història de decisió i voluntat individual, de pensar que era necessari tirar-ho endavant però també de voluntat conjunta, de capacitat d'actuar, de confiança.

Podem dir que ho hem fet bé, hem tractat el tema de forma transversal, inclusiva, amb respecte i ha tingut els seus fruits, en aquest moment l'associació DMD-Cat, és un interlocutor imprescindible quan es parla del tema, ja sigui en l'àmbit públic, amb l'administració, políticament o amb el mateix departament de Salut.

Són molts anys de treball i de treball ben fet, ens hem de felicitar i agafar amb ganes el període que bé a partir d'ara, potser no tan lluït però absolutament necessari.

Diuen que aprendre a viure és aprendre a morir o aprendre a morir és aprendre a viure, ara, aquí, estem vives, per tot plegat abracem la vida i la celebrem...