Pla de voluntariat
Banner DMD

Pla de Voluntariat

Introducció

El voluntariat és el factor clau de l’associació. És el conjunt de persones que decideixen lluitar per la defensa d’un dret, el de morir dignament, i volen fer-ho juntes. Sense elles el treball de l’associació desapareixeria.

Per això resulta fonamental trobar un sistema de col·laboració que doni a tothom satisfacció i ganes de seguir treballant-hi.

Coherència

A la nostra associació, pel tipus d’ acció que es porta endavant, l’aspecte “ideològic”, de defensa d’unes idees, és tan important com l’estrictament “assistencial”, d’ajuda individual a les persones. Per això, pel que fa al contingut, hem de garantir que fer voluntariat a DMD-Cat sigui una via d’enriquiment personal, d’ampliació de coneixements i d’intercanvi d’experiències. Necessitem preveure espais d’aprenentatge i de trobada a on es pugui debatre i posar en comú els diferents posicionaments en torn a la mort digna i a la nostra activitat . La nostra imatge a la societat, el nostre impacte, ha de ser sòlid, rigorós i coherent. També hem d’anar comprovant, de forma periòdica, que els nostres esforços obtenen els resultats desitjats, i anar millorant i superant tot allò que sigui necessari.

Participació

En relació a l’organització, hem d’aconseguir un sistema que permeti que tothom se senti membre d’un col·lectiu més ampli, i sàpiga com s’integra la seva tasca en el conjunt de la de tots. Aquest sistema ha de fer possible també que cadascú ofereixi el que pugui i no se senti pressionat a fer més del que pot o està disposat. L’important és que el compromís mutu sigui clar i que es pugui modificar sempre que sigui necessari

1.-Les persones que hi treballen

A DMD_Cat hi col·laboren persones amb una situació i una vinculació amb l’associació molt diferent: d’una banda, persones assalariades o contractades per algunes feines específiques: administració, secretariat i comptabilitat, disseny de webs o neteja, per exemple. Pot haver-hi també persones en pràctiques, desenvolupant alguna tasca particular, relacionada amb els estudis que estan cursant.

Tanmateix, el grup majoritari és el de les persones voluntàries que s’identifiquen amb els objectius essencials de l’associació i es comprometen a col·laborar, sense cap recompensa material, de forma permanent en algun dels seus àmbits de treball.

a) La feina del voluntariat suposa uns quants requisits:

- ser o fer-se soci/a de DMD

- acceptar l’ideari i el pla estratègic de l’associació

- acceptar l’estructura organitzativa i els procediments de treball i d’elecció interna decidits entre tots

- participar a les sessions de formació inicial previstes per l’associació

- signar un document de compromís mutu amb l’associació, que inclou entre altres coses la qüestió del respecte de la confidencialitat .

- inscriure’s a un grup o àrea de treball i, en principi, dedicar al menys un matí o una tarda a la setmana (a la seu de DMD o a casa)

- realitzar les tasques periòdiques acordades, respectant el treball en equip

- participar a la vida associativa general de l’associació

b) Hi ha també persones col·laboradores, que aporten igualment el seu treball voluntari en algun àmbit, però sense el compromís permanent que assumeixen les persones voluntàries. Han de fer-se sòcies de DMD-Cat i han d’acceptar el posicionament i l’organització de l’associació d’igual manera que el voluntariat. Han de signar també el compromís de confidencialitat

2.- Apropament a l’associació

L’apropament a l’associació DMD_Cat per fer voluntariat es pot produir per diverses vies:

- Xerrades i conferències, on parlem d’aquesta figura 

- Acostament espontani per part de les persones interessades

- Resposta a una crida de l’associació (a l’interior de l’associació es defineixen les necessitats en voluntariat/el perfil de la persona voluntària i es fa la recerca de noves persones a través de diverses xarxes i plataformes).

 3.- Procés de selecció interna

Es comença per una entrevista inicial amb la persona que coordini l’àrea d’organització (o amb qui s’hagi delegat),amb l’objectiu de fer una presentació mútua de motivacions i interessos (trajectòria personal o professional, etc.). S’omple una fitxa amb les dades personals bàsiques i una indicació de les àrees de treball preferides.

Si s’escau, es pot organitzar igualment un contacte amb la persona responsable d’alguna àrea o grup particular. 

4.- Formació inicial

Per tal de garantir la coherència a dintre del voluntariat, i afavorir el posicionament compartit en front dels diversos aspectes del dret a morir dignament, les noves persones voluntàries són convidades a participar en una formació inicial de 5 sessions, en la què es tracten temes com la història i l’estructura de DMD-CAT, la legislació espanyola i catalana, la situació arreu del món, els conceptes i els termes bàsics de la medicina i de la bioètica al voltant de la mort digna, etc.

Durant la formació inicial es presenten els Estatuts, el Pla Estratègic (ara en procés d’elaboració participativa) i s’explica l’organigrama i el funcionament intern de l’associació. Igualment, es comenten les necessitats de voluntariat detectades a cada àrea de treball.

S’envien per correu electrònic tots els materials utilitzats a la formació inicial. 

5.- Incorporació i ubicació de les persones voluntàries a l’interior de l’associació

La persona voluntària i els responsables d’àrea acorden -en funció dels interessos, l’experiència i la disponibilitat d’aquella, així com en funció de les necessitats de l’associació- el grup al què s’integrarà i les tasques que globalment desenvoluparà.

Queda clar per a tothom que aquesta decisió es pot modificar si a la persona voluntària o a la pròpia associació els hi sembla convenient.

6.- Signatura del compromís

Es signa un document que sintetitza el compromís de l’associació amb la persona voluntària i el d’aquesta amb l’associació; el compromís s’emmarca en la Carta del Voluntariat de Catalunya  (Drets i Deures) i en la Llei 25/2015 del Voluntariat i foment del associacionisme, on es fa també una menció explicita al necessari respecte de la confidencialitat.

Es tracta d’un compromís revocable quan alguna de les dues parts ho consideri oportú, però en el què es manifesta la voluntat de fer-ho ordenadament, avisant amb un mes d’antelació (si no és per força major) per a poder passar a una altra persona la informació sobre l’estat de la feina que se estava portant a terme.

7.- Documentació

A la nova persona voluntària se li entrega una  carpeta amb tota la informació general de l’associació : Pla de voluntariat i Organització interna, Organigrama, llista de noms i telèfon de totes les persones voluntàries, una copia del formulari de compromís amb l’associació, amb les dos signatures, i els documents que en cada moment es considerin oportuns.

8.- Inserció

La persona voluntària comença la seva inserció integrant-se en un grup o àrea; la persona responsable del grup li proporciona tota la documentació específica i les explicacions pertinents sobre els objectius i la dinàmica del grup i a la primera reunió del grup se li proposen unes tasques especifiques.

Durant un període de tres mesos  es considerarà com una persona voluntària “en pràctiques”, que estarà vinculada  amb un voluntari o voluntària amb més experiència, que actuarà com a acompanyant i l’ajudarà a situar-se en la complexitat de l’organigrama i del procés de treball; aquest tutor/a mirarà de garantir la presentació personal al màxim nombre possible d’altres persones voluntàries. Igualment, l’informarà sobre com es classifica i s’arxiva la documentació a l’associació i d’altres procediments de funcionament intern.

9.- Organització

a) Participació

Tota persona voluntària està adscrita a un (o més) grup de treball. Com a mínim, s’espera d’ella que realitzi una tasca de voluntariat un cop per setmana, aproximadament, tan si ho fa a la seu de l’associació, com si ho fa des de casa seva o un altre lloc. Participa en les reunions del grup i, d’acord amb ell, assumeix alguna tasca específica. Col·labora en la definició dels objectius del grup, en la programació del treball i en la seva valoració periòdica. Quan no pot assistir a una activitat a la que s’havia compromès, avisa telefònicament el més aviat possible.

Un cop al trimestre, com a mínim, informa de la seva activitat i participa en l’avaluació de la de tot el grup. Igualment participa, quan correspongui, en l’elecció de la persona coordinadora del grup.

A les reunions de grup, a través de la persona responsable de la seva coordinació, la persona voluntària rep la informació de l’activitat general de l’associació i de la Junta Directiva. Aquesta és també la via principal de fer arribar les pròpies opinions, crítiques o propostes a la Junta Directiva.

Un cop per trimestre s’organitza una reunió de voluntaris a on s’aborden els temes generals que interessen a tots els àmbits.

b) Eines i procediments

Totes les activitats programades a l’associació compten amb uns procediments debatuts i acceptats col·lectivament; alguns d’aquests procediments estan ja reflectits per escrit; els altres ho aniran estant progressivament.

Per les activitats d’ordre intern (definició d’objectius i programació de la feina col·lectiva, elaboració de pressupost i cronograma, informe de contactes o participació a trobades d’altres entitats, actes de reunions, etc.) existeixen unes pautes i unes plantilles comuns a disposició de tothom. 

c) Formació continua (interna i externa)

Per a desenvolupar i mantenir una associació sòlida i coherent, la formació continua del voluntariat és fa imprescindible. Per això, les persones voluntàries seran convidades a assistir, dintre de les seves possibilitats, a les diverses sessions de formació i debat que s’organitzen periòdicament a l’interior de l’associació. Igualment, seran informades de les diverses conferències, xerrades i cicles de formació sobre temes puntuals que s’organitzen des d’altres entitats.

d) Informació

A més a més de la informació rebuda a través del propi grup, les persones voluntàries tenen dret a l’accés a tota la informació de l’associació (exceptuant tot allò indicat per la Llei de Protecció de dades). Per això, les actes de les reunions de Junta Directiva s’envien a totes les persones voluntàries.

A la seu de l’associació existeix una carpeta, a disposició de tothom, a on s’arxiven les actes de totes les reunions (de Junta, d’àrea i de grup) i els annexes aportats.

La persona voluntària disposa també d’una informació actualitzada periòdicament sobre l’organització de la documentació interna i externa.

e) Mobilitat interna

Les persones voluntàries poden anar evolucionant a dins de l’associació i decidir interessar-se per altres grups i àrees: això sempre pot ser  un motiu d’enriquiment per a tots; tanmateix, per deixar una tasca determinada és aconsellable esperar al final d’un trimestre, per a poder participar en l’avaluació i traspassar correctament la responsabilitat que s’havia assumit.

10.- Avaluació

Les persones voluntàries participen en l’avaluació periòdica - en principi, trimestral - de la feina col·lectiva (grup, àrea, associació); igualment, accepten que la pròpia feina sigui avaluada pel grup al qual pertanyen. La programació del període següent ha de recollir les opinions aparegudes durant aquesta avaluació periòdica.

11.- Seguiment

L’àrea d’organització interna té coneixement de la situació de les persones voluntàries a dintre de l’associació. Per això, arxiva les dades relatives a tot el voluntariat (adreça de contacte, tasques desenvolupades, etc.), fa les propostes personalitzades que es considerin adients, recull els suggeriments…, per tal d’afavorir la millor articulació possible de la feina de tothom. Igualment tractarà de garantir la visibilitat de l’aportació de totes les persones.

L’agenda implica l’establiment d’un cronograma general de l’associació, que permeti visualitzar les necessitats en recursos humans a cada moment del procés de treball (hi ha moments de necessitats especials: congressos, assemblea general de socis, etc.).

12.- Desvinculació

Les persones voluntàries es desvinculen de l’associació quan ho consideren oportú. Per tal que aquest fet no perjudiqui el treball col·lectiu (tal com s’ha fet al moment de l’ingrés, amb la signatura del compromís d’avisar de la finalització del voluntariat amb un temps prudencial -un mes, com a mínim, si no es tracta d’un cas de força major-) al final es demana la firma d’un document de renuncia. Per altra banda, també es podria plantejar la desvinculació en el cas que la Junta Directiva valorés que la persona voluntària no ha complert o no compleix amb algun dels requisits esmentats a l’inici.

En qualsevol moment que la persona voluntària ho demani, però en particular al moment del seu comiat, se li lliurarà un certificat de reconeixement del seu treball.

M'interessa formar part del voluntariat DMD

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Les dades personals que es faciliten, tenen caràcter obligatori i el seu tractament es realitzarà de forma confidencial i de conformitat a la normativa vigent que en cada moment reguli la protecció de dades de caràcter personal.