Ideari de l'associació
Banner DMD

Ideari de l'associació

  1. Donar suport a investigacions relacionades amb la mort i la llibertat de l’ésser humà per escollir racionalment el seu destí personal.

  2. Promoure un clima d’opinió pública favorable i tolerant amb els fins de l’Associació, i amb el màxim respecte envers les diferents opinions.

  3. Buscar el reconeixement legal i social dels drets esmentats.

  4. Defensar especialment els drets dels malats a estar informats sobre el diagnòstic i el tractament de la seva malaltia, en termes que pugui entendre, i a prendre les decisions sobre el seu tractament, inclòs el dret de rebutjar-lo, com també a disposar dels mitjans que es considerin necessaris per evitar-los sofriments.

  5. Difondre el document de Voluntats Anticipades (Testament Vital) i vetllar pel seu compliment i pel respecte d’aquestes decisions preses de forma anticipada.

  6. Atendre de manera personalitzada al soci al final de la seva vida: assessorament sobre drets dels pacients (rebuig de tractament, limitació de l'esforç terapèutic, testament vital, sedació terminal), recursos assistencials, etc.

  7. Qualsevol altra activitat legal amb la intenció d’assolir els objectius de l’Associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.